UZMAN EBELİK GELİYOR

admin avatarı

AK Parti Konya Milletvekili Kerim Özkul ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklife göre, lisans mezunu ebeler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra “uzman ebe” olarak çalışacak.

Ebeler meslekleri ile ilgili olan özellik arz eden birim ve alanlarda belirlenecek esaslar çerçevesinde yetki belgesi alacak. Yetki belgesi alınacak eğitim programlarının düzenlenmesi, uygulanması, koordinasyonu, belgelendirme ve tescili, kredilendirme ve yetki belgelerinin iptali gibi hususlar ile uzman ebelerin ve yetki belgesi alanların görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kuruluyor. Daha önceki teklifte, üniversitenin mütevelli heyetinde Sağlık Bakanı bulunması tartışma yaratmıştı. Bu teklife göre, tartışma yaratan mütevelli heyetinde Sağlık Bakanı yerine Sağlık Bakanlığı Müsteşarı yer alacak.

Teklifle, 6428 sayılı Sağlık Bakanlığı’nca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun’un sözleşmenin uygulanması sırasında taraflar arasında doğabilecek hukuki ihtilaflarda Türk hukuku uygulanması ve ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin görevli ve yetkili olmasına ilişkin maddede düzenleme yapılacak. Böylece davalar Türkiye’de görülmese bile taraflar ihtilafın esasına Türk hukukunun uygulanması kaydıyla ihtilafın Milletlerarası Tahkim Kanunu çerçevesinde çözümlenebileceğini kararlaştırabilecekler.

KANUN GEREKÇELERİ

Ülkemizde ekonomik ve sosyal gelişim hızla sağlanmakta, bu noktada değişim dinamiklerine uyumun sağlanması amacıyla mevzuatın sürekli gözden geçirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda eğitimden kentsel dönüşüme uzanan kamu hizmetleri alanlarında ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla birçok Kanunda düzenleme yapılması gerekliliği doğmaktadır. Bu Kanun Teklifi ile,

– Ebelik hizmetlerinde kalite ve standardın yükseltilebilmesi amacıyla lisans mezunu ebelerin, meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşmaları ve uzman ebe olarak çalışmaları öngörülmektedir. Yine daha etkin ve kaliteli hizmet verebilmeleri için ebelerin, meslekleri ile ilgili olan özellik arz eden birim ve alanlarda ilave eğitimlerle bu alanlarda mesleki uygulamalarda bulunmak üzere yetki belgesi alabilmelerine imkan sağlanmaktadır.

– Sağlık bilimleri alanına odaklanmış Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir Devlet üniversitesi kurulması amaçlanmış, Üniversitenin kurulan fakülte ve enstitülerine yer verilmiş, Üniversitenin yönetim organları arasına Mütevelli Heyet eklenerek daha etkin bir şekilde çalışması amaçlanmıştır. Ayrıca, ülkemizin ilk modem tıp fakültesi olan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane için inşa edilen ve uzun yıllar tıp fakültesi olarak hizmet veren ve halen Marmara Üniversitesine tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsünün yeni kurulan Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilmesiyle, büyük mimari değeri yanında ülkemizde tıp eğitimi alanında tarihten gelen özel bir konumu da bulunan bu binanın tarihi misyonunu yansıtan bir işlev kazanması amaçlanmıştır. Bu misyonuna uygun olarak tarihi adıyla birlikte yaşatılması amacıyla Kampüsün ilk kurulduğu adla hizmet vermek üzere yeni kurulan Üniversiteye tahsisi sağlanmıştır.

– Kurulacak Üniversitenin 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvele de eklenmesi ve 78 ve 190 sayılı KHK’lere üniversiteye ilişkin kadro ihdası amaçlanmıştır.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir