İlkelerimiz

TEMEL İLKELERİMİZ

1-   Kamu çalışanlarının, siyasi partilerin vesayetini ve boyunduruğuna karşıçıkan, piyon ve payanda olmayan, gücünüçalışanlardan alan BAĞIMSIZ BİR SENDİKACILIK…

2-   Sendikal hakları;sınıf mücadelesine,siyasi iktidar mücadelesine payanda yapan anlayışın yerine, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen KİTLE SENDİKACILIĞI…

3-Üyelerinin haklarını hükümetlere peşkeşçeken sarı sendikacılıanlayışı ve üyelerini ideolojik amaçlarla sokağa dökerek kamu düzenini zaafa uğramayı amaçlayan ideolojik sendikacılıanlayışını tarihe gömecek GERÇEK SENDİKACILIK…

4-Çatışma yerine uzlaşmayı, kavga yerine diyaloğu arayan,ancak hak alma ve hak aramada KARARLI, ISRARLI ve MÜCADELECİ BİR SENDİKACILIK…

5-2000’li yıllarda üyelerini aile bireyleri ile birlikte bilgi toplumuna hazırlamayı ve kazandırmayı amaçlayanbir BİLGİ SENDİKACILIĞI…

6- Sendikal hakiarı;örgütlenme,toplu pazarlık, grev, siyaset ve yönetime katılma haklarının bir bütünü olarak gören ÇAĞDAŞ SENDİKACILIK…

7-Çalışanlarını aile sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir gelire sahip olmalarını sendikal örgütlerin asgari şartı sayan REFAH SENDİKACILIĞI…

8-Hak arama ve hak almanın yanı sıra;topluma götürülen hizmetlerde verimlilik,üretkenlik,hakkaniyet ve kaliteyi yükseltmeyi amaçlayan HİZMET SENDİKACILIĞI…

9- Sendika içi demokrasinin tam anlamıyla işlediği, tabandan tavana katılımın tüm üyelere açık olduğu, her göreve serbest,eşit gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılacak seçimlerde gelinen DEMOKRATİK BİSENDİKACILIK…

10-Emeği ve alın terini en yüce değer kabul eden, üyelerini arkasında değil yanında gören ve onlarla birlikte yürüyen HAK SENDİKACILIĞI…

11-   Sosyal adaleti ve hakça bölüşümü refah toplum olmanın ön şartı sayan ve bunun için    mücadele eden TOPLUMSAL SENDİKACILIK

12-   Anayasada ifadesi bulunan Cumhuriyetin temel niteliklerine ve Devletimizin bölünmez bütünlüğüne bağlı ULUSAL SENDİKACILIK…

13-   Arka bahçe,yan kuruluşolmayı kabul etmeyen,örgütlü gücünü toplu pazarlık masasında üyelerinin ortak ekonomik,sosyal ve mesleki hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için kullanan İLKELİ BİR SENDİKACILIK…

14- Üyeleri ile geleceği kurmayı amaçlayan UFUK SENDİKACILIĞI…

15- Başta çalışma hayatı olmak üzere her alanda insan haklan ihlallerine karşı koyan ve duyarlı toplum yaratmayı amaçlayan TOPLUMSAL SENDİKACILIK…

16-  Kimden gelirse ve kime yönelik olursa olsun terörü insanlık suçu sayan BARIŞÇI BİR SENDİKACILIK…

17-  Demokrasinin tüm kurum ve kurulları ile yaşama geçirilmesi için var gücü ile çalışan, ülkenin her karış toprağında hukukun üstünlüğünü hakim kılacak MEŞRU BİR SENDİKACILIK…

18-  Pazarlık masasında üyelerinin haklarını korumak ve geliştirmek için hak grevi başta olmak üzere,grev hakkının kullanılacağı DEFOSUZ BİR SENDİKACILIK…

19-  Soygunculara,Vurgunculara,hortumculara karşı duran, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadeleyi görev sayan bir ŞEFFAF SENDİKACILIK…

20-Yurttaşlık bilincini, hür ve demokratik bir toplumun temeli sayan ve bu alanda toplumsal duyarlılık olmayı amaçlayan ÖZGÜR SENDİKACILIK…

21-Milli geliri arttırmak ve artan milli gelirden çalışanların adil bir şekilde pay almasını amaçlayan SOSYAL ADALETÇİ BİR SENDİKACILIK…

Herkese BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN çatısı altında yer açıyoruz. Hakkını aramak, haksızlığa ve zulme kafa tutmayı isteyen, iktidar karşısında köle ve kapıkulu muamelesine maruz kalmak istemeyen,arta kalanı değil hakkı olanı almayı düşünen tüm kamu çalışanlarını bu çatı altına çağırıyoruz.

HAYDİ! GELECEĞİMİZİ BİRLİKTE KURALIM…..

BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN