Sendika Temsilcilerinin Seçilmelerine İlişkin Tebliğ

admin avatarı

Sendika Temsilcilerinin Seçilmelerine İlişkin Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

                     4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 25/6/2001 tarihinde kabul edilmiş ve 12/7/2001 tarihli 24460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak,

                     13/8/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

                     

                     Kanunun:

                     

                     23 üncü maddesinde, işyerlerinde kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendikanın işyeri temsilcisi seçmeye yetkili olacağı, temsilci sayısının,

                     işyerindeki kamu görevlisi sayısına göre belirleneceği  öngörülmüştür.

                     

                     İşyeri sendika temsilcilerinin seçimi konusunda; Bakanlığımızca Resmî Gazete’nin 8/8/2001 tarihli ve 24487 sayılı nüshasında yayımlanan “4688 sayılı

                     Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 3 üncü maddesi ile, işyeri sendika temsilcilerinin, o işyerinde en çok kamu

                     görevlisini üye kaydetmiş sendika tarafından seçileceği, bu sendikanın kurum ve işyeri yetkili amirleri tarafından; üyelik ödenti listeleri ve kurum

                     ve kuruluşlara yapılacak üyelik bildirimlerinin esas alınarak belirleneceği duyurulmuştur.

                     

                     8/8/2001 tarihli Bakanlığımız Tebliğinde işyeri sendika temsilcilerinin seçiminde hangi tarih, ay ve günün dikkate alınacağı yolunda  düzenlemelere

                     yer verilmediğinden; kamu görevlilileri sendikalarının bu yoldaki başvuruları Ocak ayının 15’indeki maaş bordrolarının ve üyelik kesintilerinin dikkate

                     alınması gerektiği yönünde cevaplandırılmıştır. Ancak  işyeri sendika temsilcilerinin belirlenmesi işlemi gereksiz yazışmalara, farklı yorum ve

                     uygulamalara neden olmuştur.     

                     

                     4688 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde, bu Kanuna tâbi olarak çalışan kamu görevlilerinin, her yılın 15 mayıs tarihi itibarıyla listesi ile aidat

                     kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir listelerin, kamu işvereni  ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikaların temsilcileri

                     tarafından değerlendirilerek sendikaların üye sayılarının tutanağa bağlanacağı,  taşra teşkilatlarının da yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı

                     ile yapacağı toplantı neticesinde düzenlenecek tutanağı kurum merkezine göndereceği hükme bağlanmıştır.

                     

                     Bakanlığımız, kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi sayısı ile sendikalar itibariyle üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate alarak her

                     yılın 15 mayıs tarihi esas alınarak hizmet kollarındaki bütün kamu görevlilerinin sayısı ile hizmet kollarındaki sendikaların üye sayılarını tespit

                     ederek buna göre her hizmet kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayılarını belirleyerek sonuçlarını her

                     yıl Temmuz ayının ilk haftasında Resmî Gazete’de ilan etmektedir.  

                     

                     Görüleceği üzere, kurumlar itibariyle çalışan kamu görevlilerinin sayısı ile yine kurumlarda aidat ödeyen sendika üyelerinin sayısal verileri her

                     yılın 15 mayıs tarihi itibariyle tespit edilmekte ve bu sonuçlar üzerinde toplu görüşmelere katılacak konfederasyon ve her hizmet kolundaki en çok

                     üyeye sahip sendikalar belirlenmektedir.

                     

                     Açıklanan nedenlerle;

                     İşyeri sendika temsilcilerini seçecek sendikanın belirlenmesinde;

                     Kurum ve kuruma bağlı işyerlerinde, her yılın 15 mayıs tarihi itibariyle yapılan ve tutanak altına alınarak taraflarca imzalanan resmi metinde

                     belirtilen sendika üye sayıları esas alınacaktır.

                     

                     15 mayıs tarihli tutanaktaki verilere göre  en çok üyeye sahip sendika o iş yerinde işyeri sendika temsilcisi seçmeye yetkili olacak, işyeri

                     sendika temsilci seçimi Haziran ayı içerisinde yapılacak ve görev süresi de bir sonraki seçim tarihine kadar devam edecek,  bu zaman içerisinde

                     yeni üyelik veya istifalar gerekçe gösterilerek başka bir işlem tesis edilmeyecektir. Kamu işvereni, en çok üyeye sahip sendikayı o işyerinde

                     örgütlü diğer sendikalara bildirecektir.

                     

                     Ancak, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle görevde bulunan sendika işyeri temsilcilerinin görev süresi Haziran 2006 tarihinde yapılacak

                     seçime kadar devam edecektir.

                     

                     Yeni sendika işyeri temsilcilerinin belirlenmesi ise yukarıdaki hükümler çerçevesinde yapılacaktır.

                     Tebliğ olunur.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts