Maaş Kat Sayısı Değişti

admin avatarı

Memurlara 2014 yılında sadece taban aylık zammı uygulanacak. Enflasyon yüksek çıksa dahi enflasyon zammı olmayacak. Sosyal güvenlikyönünden, 5434 veya 5510 sayılı kanuna tabi olmaya bağlı olarak maaş zammının net miktarı değişmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız. Diğer taraftan, 2013 yılında enflasyon zammı var idi. Yılın 2. döneminde enflasyon yüzde 3,27 çıktığı için ve memurlara yüzde 3 zam uygulandığı içinyüzde 0,27’lik bir enflasyon zammı uygulanacak.Tıklayınız. Enflasyon zammı nedeniyle, son olarak 2013 yılının temmuz ayında 0,076791 olarak belirlenen maaş katsayısı 0,076998’a yükseltilmiştir. Aynı şekilde taban aylık katsayısı ile yan ödeme katsayısı da yüzde0,27’lık zammı sağlamak amacıyla arttırılmıştır. Aylık katsayı ve yan ödeme katsayısı 1 Ocak 2015 yılına kadar aynı kalacaktır. İŞTE MALİYE BAKANLIĞININ GENELGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmede kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak aşağıda belirtilen bazı hükümlere yer verilmiştir. 1- Toplu Sözleşmenin; – 7 inci maddesinde; “(1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin; a) 2013 yılı Aralık ayı endeksinin 2013 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının %3’ü, …… aşması halinde, 5 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artışoranları ile ücret tavanları, söz konusu altı aylık veya oniki aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1’inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır.” – 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; “(4) Maliye Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanlarını, anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacakşekilde yeniden belirler ve duyurur.” hükmü yer almaktadır. 3 Ocak 2014 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı TüketiciFiyatları Endeksinde, 2013 Yılı Aralık ayında 2013 Yılı Haziran ayına göre %3,27 oranında artış gerçekleşmiştir. Söz konusu Sözleşmenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumun gerçekleşmiş olması nedeniyle, Sözleşmenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasıyla belirlenmiş olan katsayılar, sözleşmeücret artış oranları ve ücret tavanları ile 6 ncı maddede yer alan temel ve sözleşme ücretleri, anılanSözleşmenin 3 üncü maddesi ile 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükümlere istinadenyeniden belirlenmiştir. Buna göre, 1/1/2014-31/12/2014 döneminde geçerli olmak üzere; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alanrakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,076998),memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,205274), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödemekatsayısı ise (0,024416) olarak belirlenmiştir. b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarakçalıştırılan personelin ücret tavanı 4.214,74 TL’ye yükseltilmiştir. c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli PersonelÇalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.757,34 TL’ye yükseltilmiştir. ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan BaşbakanlıktaÇalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci maddesinde yer alan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 4.342,58 TL’ye yükseltilmiştir. d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 4/7/2013 tarihli ve 6138 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesinin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlere 175 TL ilave edilecektir. e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 6138 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesinin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavanücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlere 175 TL ilave edilecektir. f) Çeşitli statülerde 2013 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2014 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlere 175 TL ilave edilecektir. g) 21/10/2011 tarihli ve 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararına ekli (EK-I)’de gösterilengrupların 31/12/2013 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücretibelirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan temel ücretlere 160 TL ilave edilecektir. ğ) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlıortaklıklarında (özelleştirme kapsam veya programında bulunanlar dahil) çalışan sözleşmeli personelin 31/12/2013 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan sözleşme ücretlerine 175 TL ilave edilecektir. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarı, ilgilidönemde anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplamsözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir. 2- Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 20, 21, 22, 24 ve 25 inci maddelerinde, Üçüncü Kısım Birinci Bölümünün 3 ve 4 üncü maddelerinde, İkinci Bölümünün 17 nci maddesinde yer alan hükme istinaden, 1/1/2014-31/12/2015 tarihleri arasındaki dönemde; a) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II ve III sayılı Cetvellerde yer alıp, mali hakları anılan cetveller esas alınarak ödenenlerin mali haklarının hesaplanmasında ve ödenmesinde, söz konusucetvellerdeki “ücret göstergesi” rakamlarına “2.280” rakamı eklenecektir. b) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi uyarınca yapılacak vekalet ücretiödemelerinde, anılan maddenin ikinci fıkrasının (b) bendindeki “10.000” gösterge rakamı yerine “13.000”gösterge rakamı esas alınacaktır. c) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başıücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarındaistihdam edilen geçici personele, 657 sayılı Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere 202 ila 206 ncı maddelerinde yer alan düzenlemeler esas alınmak suretiyle aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için “2.533” gösterge rakamı ve her bir çocuk için “297” gösterge rakamıylamemur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutarda aile yardımı ödeneği verilecektir. Bu çerçevede, kapsama dahil geçici personele yapılacak aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü, bu ödeneğehak kazanılmasında ve kaybedilmesinde ve diğer hususlarda anılan maddelerde yer alan düzenlemelerindikkate alınması ve ilgili mevzuat uyarınca bu kapsamda yapılacak aile yardımı ödeneğinden gelir vergisive damga vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir. ç) Hizmet sınıfları teknik hizmetler sınıfı olarak uygulanacak olan programcı ve çözümleyici unvanlıkadrolarda bulunan; 1- Devlet memurlarının 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulanDevlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar kapsamındaki zam ve tazminatlarıhakkında Toplu Sözleşmenin 25 inci maddesi uygulanacaktır. Bu kadrolarda görev yapan personel hakkında anılan Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü ayrıca dikkate alınacaktır. 2- Devlet memurlarına, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” kısmının “2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alanpersonel” grubunun (c) sırasında “Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alandiğer kadrolarda bulunanlardan” hükmünün ve söz konusu “1” numaralı grubun (k) sırasında ise “programcı” ve “çözümleyici” unvanlarının yer alması nedeniyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin “A” kısmının “1” numaralı grubunun (k) sırasında dereceler itibarıylabelirlenen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılmaya devam edilecektir. d) Emanet memuru kadrolarında bulunan Devlet memurlarına, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı Cetvelde anılan kadro için öngörülen iş riski zammı bir kat artırımlı ödenecektir. e) İcra memuru kadrolarında bulunan Devlet memurlarına, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilmek suretiyle tazminat ödemesi yapılacaktır. f) Öğretmen kadrolarında bulunan Devlet memurlarına, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (III) sayılı Cetvelde dereceleri itibarıyla “100”, “95” ve “85” olarak belirlenmiş olan eğitim öğretim tazminatıoranları; sırasıyla 15/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere “110,28”, “105,28” ve “95,28” olarak, 15/7/2014 tarihinden geçerli olmak üzere “120,56”, “115,56” ve “105,56” olarak uygulanacaktır. 3- Toplu sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri ile Üçüncü Kısım Onuncu Bölümünün 2 nci maddesinde yer alan hükümler, 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında da yer alan konular olup, söz konusu hükümler 1/1/2014-31/12/2015 tarihleri arasındaki dönemde, 2013 yılında olduğu gibi, aynı usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmaya devam edilecektir. B) Bütçe Kanununda yer alan düzenlemeler 20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinde “IV. DiğerÖdemeler” bölümünde yer alan bazı düzenlemeler uyarınca 1/1/2014-31/12/2014 döneminde; 1- 23/2/1961 tarihli ve 257 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre ödenecek harçlığın hesaplanmasında, anılan maddede yer alan “400”, “350” ve “300” gösterge rakamları yerine, sırasıyla “586”, “520” ve “455”gösterge rakamları esas alınacaktır. 2- 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre yapılacak ödemeninhesaplanmasında, anılan fıkrada yer alan “800”, “700” ve “600” gösterge rakamları yerine, sırasıyla”1.172″, “1.040” ve “910” gösterge rakamları esas alınacaktır. 3- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca ödenecek ektazminatın aylık tutarı erbaş ve erler için 224 TL’yi geçemeyecektir. 4- 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre uzman jandarma adaylarına ödenecek harçlığın hesaplanmasında, uzman jandarma çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının net tutarı yerine, “638” gösterge rakamıyla memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınacaktır. 5- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinin; a) Birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerine göre ödenecek askeri öğrenci harçlıklarının hesaplanmasında, teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığı yerine, “1.632” gösterge rakamıyla memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınacaktır. b) Birinci fıkrasının (d) bendine ve ikinci fıkrasına göre ödenecek askeri öğrenci harçlıklarının hesaplanmasında, anılan Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığı yerine, “670” gösterge rakamıyla memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınacaktır. 6- 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde fakülte ve polis meslek yüksek okulu öğrencilerine, harp okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen tutarda harçlık ödeneceği hüküm altına alındığından, söz konusu öğrencilere ödenecek harçlığın hesaplanmasında da 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinde harp okulu öğrencilerine yönelik yapılan düzenleme esas alınacak ve bu Bölümün 5 inci maddesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde harçlık ödenecektir. 7- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesine göre ödenecek ücretin hesaplanmasında, anılan maddede yer alan “4.350” gösterge rakamı yerine, “4.702” gösterge rakamı esas alınacaktır. 8- 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre ödenecek harçlığın hesaplanmasında, anılan maddede yer alan “3.000” gösterge rakamı yerine, “3.243” gösterge rakamı esas alınacaktır. 9- 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre ödenecek huzur hakkının hesaplanmasında, anılan fıkrada yer alan “6000” ve “2200” gösterge rakamları yerine, sırasıyla “6.026” ve “2.226” gösterge rakamları esas alınacaktır. 10- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca Belediye başkanlarına yapılmakta olan ödeneğin hesaplanmasında ve ödenmesinde, söz konusu maddedeki gösterge rakamlarına “2.280” rakamı eklenecektir. Anılan Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aylık brüt ödeneğin” hesaplanmasında, 2.280 rakamının eklenmiş hali esas alınacaktır. 11- 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre ödenecek ücretin hesaplanmasında, anılan fıkrada yer alan “11.500” gösterge rakamı yerine, “12.432” gösterge rakamı esas alınacaktır. C) Diğer hususlar 1- 2014 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 1.071 TL’dir. 2- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 1/1/2014 tarihi itibarıyla 3.316,40 TL’dir. 3- 1/1/2014 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 3.438,22 TL’dir. 4- 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 27/12/2012 tarihli ve Esas Sayısı: 2011/139, Karar Sayısı: 2012/205 sayılı Kararı ile 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen bazı maddeler ile birlikte ek 12 nci madde iptal edilmiştir. Anayasanın 128 inci ve 153 üncü maddeleri ile 6216 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinde yer alan hükümler muvacehesinde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptaline karar verilen düzenlemelerin yürürlükten kalkmış olması ve anılan Mahkemece iptal edilen hükmün değiştirdiği ya da yürürlükten kaldırdığı ek ödeme, ikramiye ve fazla çalışma ücretleri gibi ödemelere ilişkin hükümlerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece, iptal kararına istinaden kendiliğinden yürürlüğe girmesi hukuken mümkün değildir. Dolayısıyla mevcut uygulamaya ilişkin herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir. 5- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamındaki personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olmamak üzere döner sermaye gelirlerinden anılan 58 inci madde uyarınca yapılan ek ödeme, ilgili mevzuat hükümlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, yine aynı şekilde söz konusu 58 inci madde hükmüne istinaden ve 1/1/2012 tarihli ve 28160 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 161 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen açıklamalar çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden yapılmaya devam edilecektir. 6- 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi uyarınca hazırlanan ve 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde, Devlet memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde ve ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanma esasları belirlenmiş bulunmaktadır. Anılan Yönetmelikte yiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı ve bu yardım karşılığında hiçbir şekilde nakden bir ödemede bulunulmayacağı, yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu amaçla kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödeneğin, memurlara yemek vermek üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş olan ve söz konusu hizmeti yerine getiren ilgili yemek servisine ödenecektir. Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki bölümlerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1/1/2014-14/1/2014 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir. Gereğini arz / rica ederim.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts