Kamu Personeli Danışma Kurulu Yönergesi

admin avatarı

Kamu Personeli Danışma Kurulu Yönergesi

               BİRİNCİ BÖLÜM

               Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

               Amaç ve kapsam

               Madde 1 — (1)Bu Yönergenin amacı, kamu görevlileri sendika ve konfederasyonları ile kamu yönetimi arasında sosyal diyalogun geliştirilmesi,

               kamu personel mevzuatının ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak

               çalışmalar yürütülmesi, kamu çalışanlarının yönetime katılımının sağlanması, kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirilmesi,

               karar alıcılarla kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları arasında danışma ve fikir alışverişi kanallarının açık tutulması amacıyla

               oluşturulan Kamu Personeli Danışma Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri, organları, toplanması, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

               Dayanak

               Madde 2 — (1)Bu Yönerge, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları

               Kanununun kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarının kamu personel mevzuatı konusunda görüş bildirme, bilimsel çalışmalar yapma, raporlar

               hazırlama gibi yetki ve faaliyetlerinin düzenlendiği 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

               Tanımlar

               Madde 3 — (1)Bu Yönergede geçen;

               a) Kurul: Kamu Personeli Danışma Kurulunu,

               b) Bakan: Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı,

               c) Üye: Devlet Personel Başkanı ve en çok üyeye sahip üç kamu görevlileri sendikaları konfederasyonu ve kamu işveren sendikaları genel başkanlarını,

               d) Komisyon: Kurulun ihtiyaç duyulan konularda çalışmalar yapmak üzere oluşturduğu komisyonları, ifade eder.

               İKİNCİ BÖLÜM

              

               Kurulun Teşkili ve Görevleri

               Kurulun teşkili

               Madde 4 — (1) Kurulun Başkanı Bakandır. Bakanın katılamadığı durumlarda Kurula Devlet Personel Başkanı başkanlık eder.

               (2) Kurul toplantılarına gündem konularına göre ilgili Bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katılabilir. Bakanlıklar veya

               kamu kurumları adına katılacak temsilcilerin en az genel müdür düzeyinde olması esastır.

               (3) Kurulun destek hizmetleri ve yürütme işlemleri Devlet Personel Başkanlığı tarafından yürütülür.

               Kurulun görevleri

               Madde 5 — (1) Kurulun görevleri şunlardır:

               a) Kamu personel sistemine ilişkin politikaların oluşumuna katkıda bulunmak,

               b) Kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu yönetimi arasında uzlaşma ve işbirliğini güçlendirecek çalışmalar yapmak,

               c) Kamu personel sistemi ve teşkilatlanması ile ilgili mevzuat çalışmalarını ve uygulamalarını izlemek, görüş oluşturmak,

               d) Uluslararası Çalışma Örgütünün konferans ve faaliyetlerine katılımda, kamu personel sisteminin gelişimi konusunda taraflar arasında etkin bir

               danışma, bilgilendirme ve iletişimin gerçekleşmesini sağlamak,

               e) Modern kamu yönetimi ilkelerine ve yönetime katılma anlayışına uygun çalışmalar yapmak,

               g) İhtiyaç duyulması halinde belli konularda çalışmalar yapmak üzere komisyonlar kurmak, komisyon çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak raporları

               değerlendirmek,

               h) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer ve toplantılar düzenlenmesini önermek, uygun

               görülecek toplantılara temsilci göndermek,

               ı) Gelişen özel durumlarda bir araya gelerek çözüm üretmek.

              

               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

              

               Kurul Toplantısı

               Kurul toplantı zamanı

               Madde 6 — (1) Kurul, her yıl Şubat, Mayıs ve Kasım aylarında Devlet Personel Başkanlığınca koordine edilecek yer ve tarihte toplanır.

               (2) Ayrıca Kurul Başkanı, doğrudan ya da kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarının ortak talebi üzerine Kurul’u olağanüstü toplantıya

               çağırabilir.

               Toplantı gündemi

               Madde 7 — (1) Toplantı gündemi temsilci kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle Başkan

               tarafından belirlenir. Toplantı gündemi ile varsa gündeme ilişkin komisyon raporları ve diğer belgeler toplantı tarihinden on gün önce Kurul

               Üyelerine ve diğer katılımcılara bildirilir.

              

               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

              

               Çeşitli Hükümler

               Komisyonlar

               Madde 8 — (1) Kurul, görev alanına giren konularda araştırma ve inceleme yapmak, görüş bildirmek ve raporlar hazırlamak üzere komisyonlar

               oluşturabilir.

               (2) Komisyonların oluşumu ile çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenir.

               Yayınlar

               Madde 9 — (1) Kurul çalışmaları ile komisyon raporlarının yayınlanması Kurulun iznine bağlıdır.

               (2) Kurul, kişilere ya da kuruluşlara hazırlattığı araştırma ve benzeri çalışmaları da yayınlatabilir.

               Yürürlük

               Madde 10 — (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

               Yürütme

               Madde 11 — (1) Bu Yönerge hükümlerini Bakan yürütür

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir