TORBADAN DOKTORA 500 TL ÇIKTI

admin avatarı

11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlanan 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un yürürlüğe giren maddeleri arasında, bazı personele aylık 500 TL ödenmesine ilişkin düzenleme de yer alıyor.

6552 sayılı Kanunla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedelleri” başlıklı 72 nci maddesine bir fıkra eklendi. Bu düzenlemeye göre, Sosyal Güvenlik Kurumunda sağlık hizmetlerinde oluşturulacak komisyonlarda görev yapacak bazı personele ek ödeme yapılacak.

Ek ödemeden kimler yararlanacak?

Sosyal Güvenlik Kurumunda;

**Finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ile bazı sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, ödeme usul ve esaslarını belirleme çalışmalarını yürütmek üzere kurulan komisyonlara (Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu hariç) katılanlar,

**Bilimsel nitelikli komisyonlarda veya tıbbi inceleme, tıbbi değerlendirme, tıbbi uygunluk onayı verme gibi iş ve işlemlerle ilgili yürütülen çalışmalarda, üniversitelerden görevlendirilen öğretim üyeleri ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen tabip, diş tabibi ve eczacılar getirilen ek ödeme uygulamasından yararlanabilecek.

Ek ödeme miktarı ne kadar olacak?

Yapılacak ek ödeme, 6.500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmeyecek. Bu ödemeden sadece Damga Vergisi kesilecek.

2014 yılı için geçerli olan aylık katsayısına göre, ek ödemenin aylık net miktarı 496,68 TL kadar olabilecek.

Ek ödemenin yapılmasına ilişkin usul, esaslar ile ödeme miktarı ve diğer hususlar SGK ve Maliye Bakanlığı tarafından birlikte belirlenecek.

Söz konusu düzenleme

MADDE 48 – 5510 sayılı Kanunun 72 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilenler hariç olmak üzere 63 üncü maddede belirtilen komisyonlara iştirak edenler ile bilimsel ve akademik nitelikleri dikkate alınarak Kurum tarafından bilimsel nitelikli komisyonlarda veya tıbbi inceleme, tıbbi değerlendirme, tıbbi uygunluk onayı verme gibi iş ve işlemlerle ilgili yürütülen çalışmalarda; üniversitelerden görevlendirilen öğretim üyelerine, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen tabip, diş tabibi ve eczacılara (6.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ödeme yapılır. Bu ödemenin usul, esas ve miktarı ile diğer hususlar Kurum ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.”

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts