TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ

admin avatarı

Sağlık Bakanlığı Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, Tıpta Uzmanlık Kurulu, Bakan Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü veya görevlendireceği hukuk müşaviri olmak üzere 3, biri diş tabibi olmak üzere eğitim hastanelerinden Bakanın seçeceği 5, beş tıp fakültesinden ve bir diş hekimliği fakültesinden YÖK’ün seçeceği birer, Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği 1 ve Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği 1 üyeden oluşacak.

Kurula seçilecek asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları, ayrıca en az 3 yıllık eğitim görevlisi ya da profesör unvanına sahip bulunmaları gerekecek, üyelerin görev süresi de 2 yıl olacak.

 

– Eğitim planlama kurulu oluşturulacak

 

Yönetmeliğe göre, akademik kurul, üniversiteye bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezinde fakülte kurulunu, birlikte kullanım kapsamındakiler de dahil olmak üzere Bakanlık hastanelerindeki eğitim planlama kurulunu ifade edecek.

Eğitim planlama kurulu ise eğitim sorumluları arasından seçilen genel eğitim ve araştırma hastanelerinde en az 7, dal eğitim ve araştırma hastanelerinde en az 3 kişiden oluşacak. Kurum eğitim sorumlusu, eğitim planlama kurulunun doğal üyesi olacak. Kurulun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek.

 

– TUS ve DUS, çekirdek eğitim programına uygun olacak

 

Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sorularının mezuniyet öncesi ulusal çekirdek eğitim programına, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sorularının ise uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatına uygun olması amaçlanacak.

Bu sınavlara girecek Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarında aranacak şartlar için özel mevzuattaki hükümler saklı olacak. Devlet hizmeti yükümlülüğü yapılmaya başlanmadan veya tamamlanmadan ana dalda uzmanlık eğitimi yapmak üzere TUS’a girilebilecek ve uzmanlık eğitimine başlanabilecek.

 

– Uzmanlık ana ve yan dalları eğitim süreleri

 

Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri, Kurulca eğitim süresi artırılan dallar hariç olmak üzere 1219 sayılı Kanun’un ekinde yer alan tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve eğitim sürelerine dair çizelgelerde belirtildiği şekilde olacak.

Eğitim süreleri Bakanlıkça kurul kararı üzerine üçte bir oranına kadar arttırılabilecek. Süre artırımı yapılan ana dallarda, süre artırımının gerekçesi olan çekirdek müfredatın içeriği o uzmanlık dalına bağlı yan dal alanlarıyla örtüşüyorsa ilgili yan dalın eğitim süreleri kurulca üçte bir oranına kadar azaltılacak.

 

– Sınavsız olarak uzmanlık eğitimine başlayan yabancı uyruklu doktorlar

 

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşları ile yabancı devletler arasında imzalanan protokoller ve şartnameler ile Yükseköğretim Kurulu kararlarına istinaden 17 Şubat 2017’ye kadar TUS ile yerleştirilmeden uzmanlık eğitimlerine başlayan yabancı uyruklu tabiplerin uzmanlık belgeleri yabancı uyruklu olarak tescil edilecek.

Bu şekilde uzmanlık belgeleri tescil edilen tabiplerin Türkiye’de mesleklerini icra etmek istemeleri halinde tıp fakültesi diplomalarının denklik ve tescil işlemlerinin yapılmış olması şart olacak.

 

Ayrıca ilgili dalda uzman olmadığı halde 18 Temmuz 2009’dan önce 2547 sayılı Kanun’a göre en az doçent unvanını almış olup ilgili dalda eğitim vermeye başlamış olanların eğitici hakları saklı tutulacak.

Resmi Gazete’de yayımlanarak bugün yürürlüğe giren yönetmelikle, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts