Sağlık Çalışanlarının İş ve Görevleri Tanımlandı

admin avatarı

Sağlık çalışanlarının iş ve görevleri tanımlandı.

“Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte, sağlık sektöründe faaliyet gösteren sağlık meslekleri mensuplarından hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire haricinde; sektörde faaliyet gösteren diğer sağlık meslek mensuplarının kendi alan ve dalları kapsamında aldıkları eğitim ve yaptıkları işle örtüşen, uymakla yükümlü oldukları mesleki ve etik kurallar çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiği yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalara başlanıldığı ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun’da mesleklerin tanımının yapıldığı belirtildi.

Bugüne kadar Türkiye’de, sağlık alanında faaliyet gösteren mesleklerin, üniversitelerin açmış oldukları programlar ile şekillendiği ve 1219 sayılı Kanun ile meslek tanımlarının belirlenmesi sonucunda sağlık mesleklerine standart kazandırıldığı ifade edilen yönetmelik ile sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının görev, yetki ve sorumluluklarının çerçevesi çizildi.

Bu düzenleme ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alacak olan sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının görevlerini yerine getirirken, bu Yönetmelikte tanımlanan görevler çerçevesinde çalışmaları gerektiği ifade edildi.

Yönetmeliğe göre, sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları; görevlerini, almış oldukları eğitim ve kazanmış oldukları bilgi ve beceriler doğrultusunda, verimlilik ve kalite gereklerine uygun, diğer çalışanlar ile birlikte ekip anlayışı içerisinde, multidisipliner yaklaşımla ve sağlık hizmeti sunumunun devamlılığı esasına bağlı olarak yapacak. Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu’nun belirlediği sağlık mesleği etik ilkeleri, kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ve etik ilkelerle ilgili diğer mevzuata uyar, hasta haklarını gözetir, hastalarla ve yasal temsilcileriyle etik kurallara aykırı sözlü veya yazılı anlaşma yapamayacak. Yanıltıcı, talep artırıcı ve kendilerini övücü tanıtım yapamayacak, kampanya düzenleyemeyecek ve hiçbir şekilde reklam yapamayacak. Sadece isim, unvan, dal ve adreslerini tanıtabilecekler. Mesleğiyle ilgili eğitim, bilimsel etkinlik, danışmanlık, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılabilecek. Mesleki risklere karşı kişisel korunma tedbirlerini alacak veya alınmasını sağlayacak. Yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana kadar almış olduğu eğitim doğrultusunda ilk yardım gereklerini yerine getirecek. Mesleki uygulamalar sırasında edindiği kişisel verileri ve sağlık ile ilgili özel bilgileri, ilgili mevzuat gereği rapor düzenleme ve hastanın ya da diğer kişilerin hayati tehlikesi söz konusu olduğu durumlar hariç, muhafaza edecek ve üçüncü kişilerin eline geçmemesi için gerekli tedbirleri alacak.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts