Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği Yayınlandı

admin avatarı

Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görev yapan ve bu Yönetmeliğin 2’nci maddesinde sayılan personelde aranan nitelikleri belirlemek; bunların atama ve görevde yükselmelerini hizmet gerekleri liyakat, sicil, kıdem ve sınav sonuçlarını dikkate alarak düzenlemek, hizmette etkinlik ve verimliliği arttırmaktır.

Görevde yükselme Sağlık Bakanlığı’nın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı kadrolarında görev yapan personelin şoför, teknisyen, memur, daktilograf, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, ambar memuru, ayniyat saymanı, programcı, çözümleyici, şef, koruma ve güvenlik şefi, döner sermaye saymanı, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı, hastane müdür yardımcısı, okul müdür yardımcısı, hastane müdürü, okul müdürü, depo ve tamirhane müdürü, şube müdürü ve döner sermaye merkez müdürü kadrolarına atanmalarında usul ve esasları kapsar.

Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

Genel Şartlar

 Atama yapılacak boş kadro bulunması,

 Dört veya daha yukarı derecedeki kadrolara atanacaklar için asgari olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

 Görevde yükselme eğitimi sonunda yapılacak değerlendirme sonucu başarılı bulunmak ve yapılacak sınavdan en az 70 puan almış olmak,

 Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az 70 puan olması,

 Şef, uzman, müdür yardımcısı, müdür ve şube müdürü kadrolarına atanacakların hizmet süresi içerisinde aylıktan kesme cezasından daha ağır bir ceza almamış olması, şarttır.

Görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atanılacak unvan veya görevin nitelik, içerik ve tekniklerine yönelik yeterliklerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile en az iki hafta en çok sekiz hafta olmak üzere, görevde yükselme eğitimi programına katılarak eğitimi başarıyla tamamlamaları şarttır.

Görevde yükselme eğitimi için merkezde Personel Genel Müdürlüğünce, illerde Valiliklerce en az bir ay önce duyuru yapılır. Adaylar, görev yaptıkları birimlere başvuruda bulunurlar. İlgili birimler Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olan başvuruları illerde Sağlık Müdürlüklerine, merkezde Personel Genel Müdürlüğüne intikal ettirirler.

Bu başvurular üzerine; ilgililerin durumları sicil dosyalarının tutulmakta olduğu birimlerce incelenir ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları taşıdıkları kesinleşenlerin başvuruları kabul edilerek Değerlendirme Kuruluna intikal ettirilir. İstenilen bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı olarak düzenleyenlere başvuru belgeleri üzerinde tarafsız işlem yapmayan yöneticiler hakkında kovuşturma yapılır.

Görev Öncesi eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Görevde yükselme eğitimine katılacak adaylar öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin durumları ile katıldığı kurslar ve almış olduğu sertifikalar dikkate alınarak merkezde; Personel Genel Müdürü veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, diğer Genel Müdürlüklerden Müsteşarın görevlendireceği iki Genel Müdür Yardımcısı, ilgili Atama Daire Başkanı ve ilgili Şube Müdüründen, Valiliklerde; İl Sağlık Müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında personel ve eğitim Şube Müdürleri ile lise veya dengi okullarda görev yapan iki öğretmenden oluşacak Değerlendirme Kurulu tarafından seçilir.

DİPNOT:

Görevde Yükselme Eğitimine katılması uygun görülenlere; eğitimin yapılacağı yer, tarih ve eğitimle ilgili diğer hususlar, en az 15 gün önce merkezde Personel Genel Müdürlüğünce, illerde Sağlık Müdürlüklerince duyurulur.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts