NÖBET ÜCRETİ NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

admin avatarı

Nöbet ücreti, kamuda sadece sağlık personeli için uygulanmaktadır. MEB’e bağlı yurtlar ile sosyal hizmet yurtlarındaki personele ise ek ders ücreti adı altında ödeme yapılmaktadır.

Nöbet ücreti verilen halle şu şekildedir:

Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlar:Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri,aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi süresi dışındaki nöbetler…
Üniversiteler:Üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan, tıpta uzmanlık öğrenimi yapan öğrenciler, tıpta uzmanlık öğrenimi alan yabancı uyruklu öğrenciler,

Bu nöbet karşılığında izin verilmelidir, eğer izin verilmiyorsa nöbet ücreti verilmektedir.

Nöbet ücreti, bu işyerlerinde hem memurlara hem de sözleşmeli personele verilmektedir.

Nöbet ücreti, her bir nöbet saati için aşağıdaki gösterge rakamlarının aylık katsayı ile çarpımından oluşmaktadır.

Nöbet ücretinden bahsedilebilmek için nöbetin kesintisiz 6 saatten az olmaması gerekmektedir.

Nöbet ücreti; yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulduğunda yüzde 50 oranında artırımlı ödenir.

Ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz.

Nöbet ücreti, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İcap nöbeti:

İcap nöbeti, evde beklenilen ve iş çıkması halinde görev yerine gelerek hizmet verilen bir nöbet türüdür. Bu haldeki nöbetin de normalde izin verilerek karşılanması gerekmektedir. İzinle karşılanamaması durumunda, icap nöbeti süresi 12 saatten az olmamak kaydıyla, her bir nöbet saati için, normal nöbet ücretinin yüzde 40’ı oranında icap nöbet ücreti verilir.

Toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.

 

Gösterge

Aylık katsayı

Bir saatlik nöbet ücreti

130 saat üzerinden bir ayda alınabilecek tavan nöbet ücreti

Yoğun bakım, acil servis ve 112 acildeki tavan nöbet ücreti

Aile sağlığı ve toplum sağlığında tavan nöbet ücreti (60 saat üzerinden)

120 saat üzerinden bir ayda alınabilecek toplam icap nöbeti ücreti (Normal ücretin Yüzde 40’ı oranında)

a) Eğitim görevlisi(1), başasistan, uzman tabip

100

0,076998

7,7

7,7*130= 1001

1501

462

369

b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar

90

0,076998

6,9

6,9*130= 897

1345

414

331

c) Diş tabibi ve eczacılar

80

0,076998

6,15

6,15*130=799

1198

369

295

ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli

60

0,076998

4,6

4,6*130=598

897

276

220

d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

50

0,076998

3,84

3,84*130=499

748

230

184

e) Diğer personel

35

0,076998

2,69

2,69*130=349

523

161

129

İŞTE 657’NİN İLGİLİ MADDESİ

Ek Madde 33 – (Ek: 23/2/1995 – KHK – 547/10 md.; Değişik: 21/1/2010-5947/10 md.)
Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. (Ek cümle:2/1/2014 – 6514/10 md.) Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. (3)

 

Gösterge

a) Eğitim görevlisi(1), başasistan, uzman tabip

100

b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar

90

c) Diş tabibi ve eczacılar

80

ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli

60

d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

50

e) Diğer personel

35

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır. (2)
İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40’ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.
Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermaye bütçesinden karşılanır.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts