Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurl. ve Uzlaştırma Kurulu Yönetmeliği

admin avatarı

Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurl. ve uzlaştırma Kurulu Yönetmeliği

 
 
 
 

YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETENİN TARİHİ:9 KASIM 2001 SAYISI:24578

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda öngörülen Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun teşkili ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 41 inci maddesinin (c) ve (f) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum İdari Kurulu

Kurum İdari Kurullarının Görevleri

Madde 3 — Kurul, kurum düzeyinde kamu görevlilerinin işyeri çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmekle görevlidir.

Kurum İdari Kurullarının Teşkili

Madde 4 — Kurul; en az iki veya daha fazla işveren vekili ile kurumda en çok üyeye sahip sendikanın aynı sayıdaki temsilcilerinden oluşur.

Kamu işveren vekillerinden biri en üst amir tarafından Kurul Başkanı, sendika temsilcilerinden biri ilgili sendika tarafından Kurul Başkan Vekili ve üyelerden biri de Kurulca raportör olarak görevlendirilir.

Kurula seçilecek kamu işveren vekillerinin sayısı beşi geçemez.

Kurum İdari Kurul Üyelerinin Seçimi

Madde 5 — Kamu işveren vekilleri kamu kurum ve kuruluşlarının en üst amirleri tarafından; sendika temsilcileri ise kurumdaki üyeleri arasından yetkili organlarınca belirlenir.

Sendikalar aynı sayıda yedek temsilci belirler. Asıl üyenin katılamadığı toplantılara yedek üyeler iştirak eder.

Kurum İdari Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları

Madde 6 — Kurul; Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere kamu işveren vekili tarafından tespit edilecek yer, gün ve saatte yılda iki kez toplanır. Toplantı gündemi, sendika temsilcileri ile işveren vekili tarafından en geç toplantı tarihinden on beş gün önce tespit edilir. Toplantıda bir önceki görüşme raporunda yer alan hususlar değerlendirildikten sonra taraflar gündemde yer alan konuları sırasıyla görüşürler. Toplantı sonucunda ortaya çıkacak görüşler bir rapor haline getirilerek tutanağa bağlanır. Görüşme raporlarının bir örneği sendika temsilcisine, bir örneği kamu işveren vekiline verilir ve bir örneği de kurum ilan tahtasına asılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek İdari Kurul

Yüksek İdari Kurulun Görevleri

Madde 7 — Bu Kurulun görevleri; kamu görevlilerinin hak, ödev ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanmasına yönelik kararların alınması için yapılacak toplu görüşmelere esas olmak üzere, Kamu İşveren Kuruluna görüş bildirmek ve toplu görüşmelerde belirlenen mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemektir.

Yüksek İdari Kurulun Teşkili

Madde 8 — Yüksek İdari Kurul, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında;

a) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarının Müsteşarları,

b) Devlet Personel Başkanı,

c) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı,

d) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü,

e) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü,

f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü,

g) Bağımsız başkanlıkların başkanları,

h) Kamu işveren sendikası genel başkanı,

ı) Bünyesinde üye sayıları itibariyle en çok kamu görevlisini bulunduran konfederasyonlardan ilk üçünün üyeleri oranında seçecekleri onbeş temsilciden,

oluşur.

Konfederasyon Temsilcilerinin Belirlenmesi

Madde 9 — Kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonların üye sayıları ve bu üyelerin sendikalara dağılımlarına ilişkin 4688 sayılı Kanunun 14 üncü ve diğer maddeleri uyarınca bildirilen en son veriler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Kurul toplantı tarihinden en az on beş gün önce bir rapor halinde Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. Devlet Personel Başkanlığı en çok üyeye sahip üç konfederasyonun üye sayıları oranını dikkate alarak her bir konfederasyon için belirlediği temsilci sayısını ilgili konfederasyonlara bildirir. Konfederasyonlar kendilerini temsil edecek üyelerin isim listesini Kurul toplantı tarihinden önce Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.

Kamu İşveren Sendikası Temsilcisinin Belirlenmesi

Madde 10 — Kurula katılacak kamu işveren sendikası genel başkanı, kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonundan sorumlu Devlet Bakanı tarafından belirlenir.

Yüksek İdari Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Madde 11 — Kurul, yılda en az bir kez toplanır. Kurul Başkanı zorunlu durumlarda Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Toplantının gündemi, Kurul üyelerinin talep ve önerileri dikkate alınmak suretiyle Kurul Başkanınca tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Kurulun olağan toplantıları, her yılın Haziran ayının ilk yarısı içerisinde Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek yer, gün ve saatte yapılır.

Kurul gündeminde olan konulara ilişkin bilgi ve belgeler Devlet Personel Başkanlığınca temin edilir; kamu kurum ve kuruluşları bu maksatla talep edilecek her türlü bilgi ve belgeleri verirler.

Kurul üyelerinin çoğunluğunca belirlenen görüş ile bu görüşe katılmayanların görüşleri bir tutanağa bağlanır.

Yüksek İdari Kurulca belirlenen görüş, toplu görüşme tarihinden en az on beş gün önce Devlet Personel Başkanlığınca konfederasyonlara gönderilir ve Kamu İşveren Kuruluna sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kamu İşveren Kurulu

Kamu İşveren Kurulunun Görevleri

Madde 12 — Kurul; kamu görevlileri için uygulanacak; katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyetteki etkinlik ve verimlilik artırıcı diğer yardımlar konusunda toplu görüşme yapmaya yetkili ve görevlidir.

Kamu İşveren Kurulunun Teşkili

Madde 13 — Kamu İşveren Kurulu, Başbakan tarafından görevlendirilen bir Devlet Bakanının başkanlığında;

a) Başbakanlık Müsteşarı,

b) Maliye Bakanlığı Müsteşarı,

c) Hazine Müsteşarı,

d) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı,

e) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı,

f) Devlet Personel Başkanı,

g) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü,

h) (Değişik: 13.08.2002 tarih ve 24845 sayılı R.G.) Kamu işveren sendikaları temsilcilerinden,

oluşur.

Kamu İşveren Sendikası Temsilcilerinin Belirlenmesi

Madde 14 — (Değişik: 13/8/2002 tarih ve 24845 sayılı R.G.) Kurula katılacak kamu işveren sendikası temsilcileri, kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonundan sorumlu Devlet Bakanı tarafından belirlenir. Belirlenecek kamu işveren sendikası temsilci sayısı, Kamu İşveren Kurulu üyelerinin sayısını toplu görüşmeye katılacak yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonların birer temsilcisinden oluşacak sayıya eşitleyecek şekilde tespit edilir.

Sendika ve Konfederasyon Temsilcilerinin Belirlenmesi

Madde 15 — Toplu görüşmelere Kamu İşveren Kurulu üyeleri sayısı kadar konfederasyon ve yetkili sendika temsilcisi katılır.

(Değişik: 13/8/2002 tarih ve 24845 sayılı R.G.)Yetkili sendikalar ile bağlı bulundukları konfederasyonların temsilcilerine, en çok üyeye sahip konfederasyonun temsilcisi başkanlık eder.

Kamu İşveren Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

Madde 16 — Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca belirlenen sendika ve konfederasyon temsilcileri ile Kurul üyeleri çağrı yapılmasına gerek kalmaksızın her yılın Ağustos ayının on beşinci gününde Başbakan tarafından görevlendirilen Devlet Bakanının başkanlığında toplanır.

Toplantının yer ve saati Devlet Personel Başkanlığınca toplantı tarihinden on beş gün önce belirlenerek Kurul üyeleri ile belirlenen sendika ve konfederasyon temsilcilerine bildirilir.

Toplu görüşme ile ilgili çalışmaların hızlandırılmasına ve sonuçlandırılmasına yardımcı olmak üzere taraflar eşit sayıda yetkililerin katılımı ile ön çalışma grupları oluşturabilirler.

Kurul Başkanı, Yüksek İdarî Kuruldan gelen önerileri de dikkate alarak gündemi tespit eder.

Toplu görüşmelerin hangi esaslar içinde yapılacağı ilk oturumda taraflar arasında değerlendirilerek kararlaştırılır.

4688 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde öngörülen süre içinde taraflarca belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya varılması halinde mutabakat metni taraflarca imzalanır. Bu takdirde mutabakat metni gereği için Kurul Başkanınca Bakanlar Kuruluna sunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzlaştırma Kurulu

Uzlaştırma Kurulunun Görevleri

Madde 17 — Uzlaştırma kurulu; toplu görüşmenin 4688 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen sürede sonuçlandırılamaması halinde, uyuşmazlık konularını incelemek ve gerektiğinde toplu görüşme taraflarını dinlemekle görevlidir.

Uzlaştırma Kurulunun Teşkili

Madde 18 — Kurul, Yüksek Hakem Kurulu Başkanının başkanlığında;

Üniversitelerarası Kurul tarafından, fakültelerin;

(1) – Çalışma Ekonomisi,

(2) – İş Hukuku,

(3) – İdare Hukuku,

(4) – Kamu Maliyesi,

bilim dallarından seçilecek birer öğretim üyesi olmak üzere dört üyeden oluşur.

Kurul üyeleri iki yıl için seçilirler. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.

Ayrıca, aynı usule göre her bir bilim dalından birer yedek üye seçilir. Mazeretli üyelerin yerine yedek üyeler katılır.

Kurul üyelerinin görev sürelerinin tamamlanmasından üç ay önce Devlet Personel Başkanlığınca yeni üyelerin seçimi Üniversitelerarası Kuruldan istenir.

Uzlaştırma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

Madde 19 — Taraflar arasında yapılacak toplu görüşmenin 4688 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde anlaşmayla sonuçlandırılamaması halinde taraflardan biri üç gün içinde Uzlaştırma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Bu çağrı üzerine Kurul, anlaşmazlık konularını görüşmek üzere toplanır. Kurul, gerektiğinde toplu görüşme taraflarının temsilcilerini de dinleyerek uyuşmazlık konularını inceler ve beş gün içinde kararını verir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Uzlaştırma Kurulu Kararlarının Niteliği

Madde 20 — Kurul kararına tarafların katılması durumunda bu karar mutabakat metni olarak Bakanlar Kuruluna sunulur. Tarafların Kurul kararına katılmaması durumunda ise anlaşma ve anlaşmazlık konularının tümü taraflarca imzalanan bir tutanakla Bakanlar Kuruluna sunulur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Raportör Görevlendirilmesi

Madde 21 — Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ile Uzlaştırma Kurulunda yapılacak çalışmalarda sekreterya hizmetlerini yürütmek üzere Devlet Personel Başkanlığından en az (3) adet Devlet Personel Uzmanı raportör olarak görevlendirilir.

Geçici Madde 1 — Yüksek İdari Kurulun bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca 2002 yılı için yapacağı olağan toplantısı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 30 uncu maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanan veriler esas alınarak bu belirlemeyi takip eden on gün içinde yapılır.

Yürürlük

Madde 22 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23 — Bu Yönetmelik hükümleri Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Devlet Personel Başkanlığı bağlı bulunduğu Devlet Bakanı tarafından müştereken yürütülür.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts