Hizmet Kolları Yönetmeliği

admin avatarı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- (Değişik:RG-3/5/2012-28281)

25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5 inci maddesinde sayılan hizmet kollarına giren kamu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi ile ilgili hususlar bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2- (Değişik:RG-3/5/2012-28281)

Bu Yönetmelik 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5, 41 ve geçici 5 inci maddelerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- aKurum : Kuruluş Kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bir bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları,

b) İşyeri : Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Kollarının Belirlenmesi, Uyuşmazlıkların Çözümü

Hizmet Kollarının Belirlenmesi

Madde 4- Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolları ekli listede gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

Bu kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatına bağlı tüm birimler ile yine bu kuruluşlara bağlı döner sermaye, fonlar ve kefalet sandıkları,  bağlı ortaklık ve müesseseler de asıl işyerinden sayılır.

(Ek:RG-19/3/2002-24700) Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirme kapsam ve programına alınmaları halinde özelleştirme kapsam ve programına alınmadan önce görevleri itibariyle belirlenmiş hizmet kollarında değerlendirilmeye devam edilir. Bağlı ortaklıklardan özelleştirme kapsam ve programına alınan kurum ve kuruluşlar da önce bağlı bulundukları teşebbüslerin hizmet kolunda değerlendirilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Madde 5- Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolunda anlaşmazlık çıkması halinde tarafların başvurusu üzerine hizmet kolu, kurum ve kuruluşta yürütülen görevin niteliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte belirlenir.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak kamu kurum ve kuruluşlarının dahil edileceği hizmet kolu ile ekli listede yer almayan kurum ve kuruluşlar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından tespit edilir.

Değişiklikler Resmi Gazetede yayımlanır.

Yürürlük

Madde 6- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- (Değişik:RG-3/5/2012-28281)

Bu Yönetmelik Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından müştereken yürütülür.

_______________

  1. Bu Yönetmeliğin adı “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” iken, 3/5/2012 tarihli ve 28281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Hiz. Kolu Sıra no

03

Kurum    Kodu

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

 

01

Sağlık Bakanlığı,

 

02

(Değişik:RG-3/5/2012-28281) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,

 

03

(Mülga:RG-3/5/2012-28281)

 

04

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı,

 

05

(Mülga ibare:RG-02/08/2005-25894)

 

06

(Mülga:RG-3/5/2012-28281)

 

07

(Mülga:RG-3/5/2012-28281)

 

08

(Mülga:RG-3/5/2012-28281)

 

09

(Mülga:RG-3/5/2012-28281)

 

10

(Değişik:RG-3/5/2012-28281) Üniversite hastaneleri (Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri)

 

11

(Ek:RG-27/3/2010-27534) (Mülga:RG-3/5/2012-28281)

 

12

(Ek:RG-3/5/2012-28281) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,

 

13

(Ek:RG-3/5/2012-28281) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu,

 

14

(Ek:RG-3/5/2012-28281) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,

 

15

(Ek:RG-3/5/2012-28281) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts