EK YERLEŞTİRME DUYURU

admin avatarı

Sağlık Bakanlığı’nın unvan değişikliği sınav sonuçlarına göre ek yerleştirme başvuru ilanı alttadır. 

http://www.saglik.gov.tr/YHGM/belge/1-44892/2015-yilinda-yapilan-unvan-degisikligi-sinavi-sonucu-ek-.html

Üstteki linkten de başvuru metnine ulaşılabilir.

 

2015 Yılında Yapılan Unvan Değişikliği Sınavı Sonucu Ek

Yerleştirme İlan Metni

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında, 657

sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesine tabi olarak görev yapan personelden Sağlık

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliğinde öngörülen hükümler ve 10/03/2015 tarihli ve 22671628/774.05/24 sayılı

Bakanlık Makamı Onayı doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri

Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol neticesinde 28/06/2015 tarihinde görevde yükselme

ve unvan değişikliği sınavı yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliğinin 13. maddesine göre başarı puanı listeleri oluşturulmuş ve tercih yapmaya hak

kazanan adayların listesi Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet

sitesinde 27/08/2015 tarihinde ilan edilmiş olup, Unvan değişikliği sınavında başarılı olan

adayların yapmış oldukları başvuruları neticesinde, başarı sıralaması dikkate alınarak adayların

tercihleri doğrultusunda yerleştirme işlemi 04/11/2015 tarihinde noter huzurunda

gerçekleştirilmiştir.

2015 yılında yapılan Unvan değişikliği yerleştirme işlemi sonucunda yasal süresi içinde

atandığı kadroda görevine başlamayanlar ile atandığı yeni unvanda başlayıp da emeklilik, ölüm,

memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen

atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara ilgili mevzuat gereği ekli listede başarı

sırasına göre unvan/branş ve isimleri ilan edilen personelin ekte belirtilen münhal kadrolar için

tercihleri alınacak olup, başarı sıralamasına göre yerleştirme işlemi ekteki takvim çerçevesinde

noter huzurunda yapılacaktır.

1- Yerleştirme işlemleri için tercih başvuruları 16 Şubat 2016 Salı günü başlayıp 23

Şubat 2016 Salı günü saat 18:00 de sona erecektir. Adaylar Personel Bilgi Sistemi

(PBS) üzerinden tercihte bulunabileceklerdir. Yerleştirme başvurusu için ayrıca fiziki

evrak gönderilmeyecektir.

2- Personel Bilgi Sisteminde (PBS) tercih başvurusunda bulunanlar başvuru son tarih ve

saatine kadar kesinleştirme işlemi yapabilecektir. Kesinleştirme işlemini yaparak son

başvuru tarih ve saatine kadar tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar

kesinleştirme işlemini sistem üzerinden geri alarak tercihlerinde değişiklik

yapabileceklerdir.

Adaylardan kesinleştirme işlemini ilan edilen son başvuru tarih ve saatine kadar

gerçekleştirmeyenlerin tercihlerinde en az bir münhal kadro bulunması halinde

kesinleştirme işlemleri başvuruların bitiminde sistem tarafından otomatik olarak

yapılacaktır. Son başvuru tarih ve saatine kadar hiç tercihte bulunmayan adaylar

yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

3- Yerleştirme işlemi ile ilgili olarak;

a) Yerleştirme işlemlerinde esas alınan başarı sıralaması; sınav puanı fazla olanlara,

sınav puanının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi

bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilerek

hesaplanmış olup bu sıralamaya göre yerleştirmeleri yapılacaktır.

b) Adaylar sınava başvurduğu unvan ve branşta yerleştirme işlemine esas ilan edilen

münhal yerlere tercihte bulunulabilecek olup, başarı sıralaması esas alınarak

tercihleri doğrultusunda yerleştirmeleri yapılacaktır.

c) Ekteki kadrolar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı

Kurumu taşra teşkilatları şeklinde il ve kurum bazında ilan edilmiştir.

d) Adaylar “başarı sıralamama göre sadece tercih ettiğim kadrolara yerleşmek

istiyorum, tercihlerimin dışındaki münhal yerlere yerleşmek istemiyorum”

seçeneğini işaretleyecektir.

e) Başvurduğu unvan ve branşta ilan edilen münhal yer sayısından daha az tercihte

bulunanlar, tercihte bulunmadıkları diğer münhal kadrolara yerleştirme

işleminden feragat etmiş sayılacaktır.

4- Adayların yerleştirme işlemleri 26 Şubat 2016 Cuma günü noter huzurunda

yapılacaktır.

5- Bu yerleştirme sonucu yerleşenlerin mükteseplerine uygun kadrolara atamalarının

yapılması, mükteseplerine uygun kadro derecesi bulunamaması hâlinde 657 sayılı

Devlet Memurları Kanunu’nun 45 inci maddesine göre ve münhal bulunan diğer

kadro derecelerine atamaları yapılacaktır. Bu şekilde de atama imkânı olmayanların

ise hakları saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun kadro iptal/ihdas yapıldıktan

sonra atamaları gerçekleştirilecektir.

6- Ataması yapılan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62. ve 63.

maddelerinde düzenlenen süreler içerisinde göreve başlamakla yükümlüdür. Mezkur

maddelerde belirtilen sürelerde göreve başlamayan personelin atamaları iptal

edilecektir.

7- Unvan değişikliği sınavı sonucunda atanan personel mazeret (eş, sağlık ve can

güvenliği) halleri hariç atandıkları yerde en az iki (2) yıl süre ile fiilen görev

yapmadıkları takdirde nakil talebinde bulunamayacaktır.

8- Personelin, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvurusu sırasındaki

beyanı esas kabul edildiğinden, yerleştirme sonucu yerleşenlerden, atanma şartlarını

taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma

şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu

durumda olanların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts