ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

admin avatarı

Eczacılıkta uzmanlık eğitimini, uzmanlık belgelerinin verilmesini ve Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunun çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan “Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu ile eczacılık alanında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili fakülteleri, uzmanlık eğitimi ile ilgili program ve kişileri kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunun üyeleri arasında Bakanlık Müsteşarı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Birinci Hukuk Müşaviri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı ile Bakanlığın eğitim kurumlarından seçeceği üç üye, YÖK’ün fakültelerden seçeceği üç üye ve Türk Eczacıları Birliğinin seçeceği bir üye yer alacak.

Yönetmelikte üyelerin görev süreleri üç yıl olarak belirlenirken, süresi biten üyeler tekrar seçilebilecek. Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki defa toplanacak ancak üyelerden en az 5’inin teklifi üzerine olağanüstü de toplanabilecek. Kurula, Bakanlık Müsteşarı veya yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilen başkanvekili başkanlık edecek.

Fakültelere program temelinde uzmanlık eğitim yetkisi vermek ve uzmanlık eğitim yetkisini kaldırmak, uzmanlık eğitimlerinin eğitim standardını da içeren çekirdek eğitim müfredatlarını belirlemek görevlerini yürütecek kurul, uzman eczacıların asgari görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyecek. Uzmanlık dallarının rotasyonları, bu rotasyonların süreleri ve uzmanlık dallarının eğitim sürelerinin üçte bir oranına kadar arttırılabilmesi hakkında karar verecek kurul, uzmanlık eğitiminin takip ve değerlendirme esaslarını da belirleyerek, programların uzmanlık eğitimi çekirdek ve genişletilmiş müfredat ve eğitim standartlarına uygunluğunu takip edecek. Yapılan takipler sonucunda, eksiklikleri tespit edilen programlarda yerinde denetim yapabilecek.

Yönetmelikte kurulun diğer görevleri ise şöyle sıralanıyor:

“Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürilerinin seçim ölçütlerini belirlemek, yurt dışındaki uzmanlık eğitimi veren fakültelerin tanınmışlık listesini yapmak ve bu listeyi güncellemek. Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi görenlerin mesleki ve bilimsel değerlendirmesini yapacak olan fakültelerin belirlenmesi ile ilgili kararlar almak. Yeni uzmanlık dallarının ihdas edilmesi ile ilgili görüş bildirmek, ihdas edilen dallarda uzman olacakların başvuru ölçütlerini belirlemek ve bu konudaki başvuruları karara bağlamak. Bakanlıkça tescil edilecek olan ve uzmanlık eğitimi sonrası sertifikalı eğitim programları ile ilgili görüş vermek. Uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüş vermek, programların eğitim kapasitesi ve imkanlarını göz önünde bulundurarak ülke ihtiyacına göre uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında programlara ait kontenjanları belirlemek. Görev alanıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve görüş hazırlamak üzere, görev süresini ve üye sayısını belirlediği geçici komisyonlar kurmak. Aynı fakülte içinde veya birden fazla fakülte arasında yapılacak protokol ile oluşturulacak programlar için protokol oluşturma prensiplerini belirlemek.”

UZMANLIK EĞİTİMİNE GİRİŞ SINAVI

Eczacıların uzmanlık için gireceği Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavı (EUS), yılda bir defa olmak üzere ÖSYM tarafından yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılacak.

EUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ile ilgili kanundaki koşulları sağlayan eczacı olma şartı aranacak. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce dilinden Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak gerekecek.

Fakülteler, her sınav dönemi için açılmasını istedikleri uzmanlık öğrencisi kontenjanlarını YÖK aracılığıyla Bakanlığa bildirecek. Bakanlık, kurulun görüşünü alarak kontenjanları fakülte ve program adı belirtmek suretiyle ÖSYM’ye bildirecek. ÖSYM, her sınav ve yerleştirme dönemi için işlemleri ayrıntılı olarak açıklayan bir kılavuz hazırlayıp yayımlayacak.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilerek, ilgili fakültelere bildirilecek. ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin, uzmanlık eğitimine başlatılmak üzere gereken işlemlerin yapılması için sonuçların ilanı tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ilgili fakülteye başvuru yapması gerekecek. Uzmanlık eğitimine atama ve göreve başlama işlemleri 45 gün içinde tamamlanacak. Uzmanlık eğitimine başlamasına mani ve kabul edilebilir kanuni gerekçeleri olmaksızın görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek.

Adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar ise ilgili fakülteler tarafından başvuru süresinin sona ermesinden itibaren 10 iş günü içinde ÖSYM’ye bildirilecek. ÖSYM tarafından ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere 30 gün içinde ek yerleştirme yapılabilecek.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddelere göre ise 14 Kasım 2014 tarihinden önce eczacılıkta uzmanlık dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimini tamamlamış olanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitirenlere talepleri halinde Bakanlıkça uzmanlık belgesi verilecek.

1 Ocak 2023 tarihine kadar fakültelerdeki profesör, doçent veya yardımcı doçentlerden başvuranlara, kurul tarafından belirlenen kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli görülmeleri halinde eğitici yetkisi verilebilecek.

2016 yılı içinde yapılacak uzmanlık eğitimine giriş sınavı ise ÖSYM tarafından veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumlarınca yapılacak.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir