BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN ŞUBE VE İL TEMSİLCİLERİ MALİ KONULAR YÖNETMELİĞİ

admin avatarı

BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN ŞUBE ve İL TEMSİLCİLERİ MALİ KONULAR İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİĞİDİR

1.         Şube ve il temsilcileri Ana tüzüğün maddesine göre üyelerimizin maaşından kesilen aidatın 5 iş günü içerisinde Genel Merkez hesabına yatırılmasını sağlayacaklardır.

2.         Bütün şube ve il temsilcileri ; Türkiye İş Bankası nezdinde avans hesabı açtıracak ve hesap numarasını Genel Merkeze bildirecektir.

Daha Önce TÜRKİYE İŞ BANKASI nezdinde, hesap açtırmış olan şubelerimizle ve il temsilcilerimiz mevcut hesap numaralarını teyit etmek amacı ile Genel Merkeze bildireceklerdir.

3.         Şube Başkanlıkları ve il temsilcilerimiz yapılacak para transferleri banka aracılığı ile yapılacak ve elden hiçbir şekilde para teslimatı yapılmayacaktır.

4.         Şubeler ve il temsilcileri avans taleplerini ; azami tasarrufa riayet ederek ve aidat gelirlerini göz önünde bulundurarak Genel Merkeze yazılı olarak yapacaklardır. Şifai görüşmelerle istenilen avanslar kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Şubelerin ve il temsilcilerin yazılı avans istekleri Genel Merkezce değerlendirildikten sonra ” Banka Avans hesabına” gönderilecektir.

5.         Avans ve harcamaların takibi için, Şube ve il temsilcileri Kasa Defteri tutacaktır. Harcama Belgeleri 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 26. Maddesi uyarınca Genel Merkez tarafından kayıt edilecektir. Muhasebe kayıtlarının bilanço esasına göre tutulabilmesini teminen harcama belgeleri en geç takip eden ayın 15. Günü Genel Merkeze gönderilecektir. Aksi halde belgeler dikkate alınmayacaktır.

Şube ve il temsilcileri kasa takip formunu doldurup imzalayarak ekte belgelerini gönderecektir.

6.         Genel Merkez tarafından şube ve il temsilciliklerine avans hesabına gönderilen paralar, yetkili kişilerce çekilecektir. Kasa hesabına giren paralar gelir, yapılan harcamalar ise, gider olarak yazılacaktır. Kasa takip formuyla belgeler gönderilecektir.

7.         Şubeler, ve il temsilcileri kira, telefon, elektrik, yakıt, havagazı, su gibi mutad harcamalar dışında diğer harcamalar için Genel Merkezden önceden izin alacaktır.

8.         Genel Merkezden izin alınmadan Hizmet binası kiralanamayacak, Demirbaş eşya alınmayacak, Personel istihdam edilmeyecektir. (Her yılın sonunda demirbaş listesi gönderilecektir.)

–           Genel Merkezden izin alınarak işe alman personelin nüfus cüzdanı örneği,ikametgah ilmühaberi, sabıka belgesi personel imza beyannamesi ve sigorta sicil numarası temin edilerek Genel Merkeze gönderilecektir.

–           Şube ve il temsilcilik personelinin maaş bordrosu personele imzalatılıp diğer belgelerle birlikte Genel Merkeze gönderilecektir Personele ait imzanın bulunmadığı bordrolar alınmayacaktır.

9.         Genel Merkezden izin alınmak kaydıyla Demirbaş eşya alımlarında piyasadan en az 3 teklif alınacak ve ihtiyaçlar en uygun teklifi veren firmadan karşılanacaktır.

–           Şubelerde ve temsilciliklerde bulunan demirbaş eşyalar listelenerek her yıl aralık

ayında Genel Merkeze gönderilecektir.

10.       Harcamalar , Kanunların ön gördüğü şekilde yazar kasa fişi ya da fatura karşılığı yapılacaktır, tutanaklar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

–           Faturalarda, tarih,numara,şube ve il temsilciliği adı ve adresi kesinlikle bulunacaktır.

Şube başkanı,il temsilcisi veya yönetim kurulu üyeleri adına düzenlenmiş fatura,fış ve belgeler dikkate alınmayacaktır.

Tüm harcama belgelerinin arkasında, Şube ve il temsilcisi başkanları ile birlikte mali işlerle sorumlu yönetici imzası bulunacak, harcamanın ne için yapıldığı belirtilecek ve fotokopisi şubede ve il temsilciliğinde saklanırken belgelerin aslı Genel Merkeze gönderilecektir.

Kredi kartı ile yapılan harcamalarda kesinlikle belge alınacak ve fatura ekinde olmayan kredi kartı slip fişleri dikkate alınmayacaktır.

Bu kurallara uymayan harcama belgeleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Ay sonunda düzenleyecekleri gelir-gider cetveli gönderirken bankadan alacakları ekstrayı da gelir-gider cetveline ekleyeceklerdir.

11.       Benzin harcamalarında ise, aracın plakası ile harcamayı yapanın imzası ve hangi sendikal faaliyet için akaryakıt alındığı faturanın arkasında belirtilecektir.

12.       Düğün, nişan ve cenaze, siyasi parti, demek, vakıf ve benzeri kurumlara sendika kasasından herhangi bir yardım yapılmayacak, taziye veya tebrik ziyaretlerinde takı, çikolata ve benzeri harcamalar kabul edilmeyecek, çiçek ve çelenk gönderilmeyecektir. Sendika amaçları ihtiva etmeyen gazete, kitap, dergi vb. yayınlara abone olunmayacaktır.

13.       Genel Merkezden izin alınmadan sosyal, kültürel ve benzeri etkinlikler yapılmayacaktır. İzinsiz yapılan etkinlik harcamaları işleme alınmayacaktır. İzinli yapılan etkinliklerde ise harcama belgelerinin arkasına Genel Merkezden alman iznin tarih ve sayısı yazılacaktır.

14.       Şubeler ve il temsilcileri her ne ad altında olursa olsun bağış ve benzeri makbuzları bastırmayacaktır, Amaç dışı makbuz kullanımının söz konusu olması halinde tüzük hükümleri uygulanacaktır. Buralarda kullanılan telefonlar başka kişi veya kuruluşların üzerinde ise, sendika üzerine devredilecektir.

15.       Şubeler ve il temsilcileri ne ad altında olursa olsun, sendika gelirlerinden bağış yapamazlar, borç veremezler, ticaretle uğraşamazlar.

16.       Şubeler ve il temsilcileri, Tüzük Hükümleri esasına göre yapacakları her türlü harcamaları; ekte gönderilen “ÖDEMELER DOKÜMANI FORMU” nu her ay muntazaman tanzim edecekler, gider belgeleri asılları ile birlikte takip eden her ayın 15. gününe kadar Genel Merkeze APS veya Taahhütlü olarak göndereceklerdir.

–           Belgelerin elden getirilmesi halinde belgeler Genel Merkez evrak sorumlusuna imza karşılığında teslim edilecektir.

17.       Harcama belgelerini, her ay mutad şekilde Genel Merkeze göndermeyen il temsilcileri ve şubelere (muhasebe sistemine göre kasasında nakit bulunduğu varsayımı ile) avans gönderilmeyecektir. Geç gönderilen belgeler muhasebeleştirilemeyeceğinden işleme alınmayacaktır.

18.       Şube Başkanları ve il temsilcileri başkanlar kurulu toplantısı Y.I.K toplantısı Genel kurul toplantısı ve buna benzer toplantı gösteriler için yapılan davetiyelerde otobüs ücreti ve konaklama sendika tarafından karşılanacaktır.

19.       Şubeler            ve il temsilcileri kurumlarınca bankaya yatırılan üye aidat tevkifat listelerini inceleyecektir. Üye sayısı ile yatırılan miktar arasında bir çelişki olmadığı taktirde dekontun bir sureti Genel Merkeze gönderilecektir. Para miktarında değişmeler olduğu taktirde nedeni açıklanacaktır.Üye aidat takip formu ve dekontun bir sureti şubede

kalacaktır.

20.       Şube, il temsilcileri ve yöneticileri yasa tüzük ve yönetmelik hükümleri ile, Genel Merkezin mali konularla ilgili genelgelerinde belirtilen hususlara riayet edeceklerdir.

Ayrıca, denetleme kurulu üyelerinin mali konularla ilgili yapacakları denetimlere, Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri yardımcı olacaklardır.

21.       Şubeler            ve il temsilcileri kurumlarca kesilen üye aidatlarının 4688 sayılı kanunun 25.maddesi hükmü, 5 (beş) gün içinde yatırılması sağlanacaktır.

22.       Şube    mali sekreteri ve il temsilcileri kanunun 25.maddesine, işyerlerinin uyup uymadığını kontrol edecek, uymayan işyerlerini Genel Merkeze bildirecektir.

23.       Şube ve il temsilciliğin faaliyet alanınıza giren il,ilçelerde bulunan şube ve temsilci odalarındaki demirbaş listesini ekteki forma doldurup imzaladıktan sonra gönderecektir.

24.       Çalıştırılan      personellerden, mutlaka işten ayrılanlardan ibraname alınacaktır.

Mali konuların uygulanmasına ilişkin oluşacak tereddütleri gidermek amacıyla Genel Merkez muhasebe servisi ile diyalog halinde olunacaktır.

Yukarıda açıklanan hususların hayata geçirilmesi konusunda azami titizliğin gösterilmesini önemle rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

25.       Bu yönetmelik,Sendika yönetim kurulunun 1 Eylül 2005 tarih ve 71 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

26.       Bu yönetmelik hükümlerini Sendika yönetim kurulu yürütür.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts