Aile Sağlık Elemanlarına Nöbet Ücreti

admin avatarı

Sağlıkla ilgili olarak Meclise sunulan tasarıya göre aile sağlık elemanlarına nöbet ücreti verilecek.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca uygun görüldükten sonra Meclise sevk edilen tasarıya göre, aile hekimlerine ve aile hekimleri ile birlikte çalışan sağlık elemanlarına nöbet ücreti verilecek.

Nöbet ücretiyle ilgili olarak düzenleme yapılan 657’nin ek 33. maddesine aşağıda yer verilmiştir. Koyu bölümler yeni eklenecek olan ibarelerdir.

“Ek Madde 33 -Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri “, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri” ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir.Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak ayda “aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde” 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.”

MADDE 39- 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenen aile sağlığı merkezlerinde çalışma saatleri dışında acil başvuran hastalara hizmet vermek üzere, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline nöbet görevi verilebilir.”

60 SAATE KADAR NÖBET ÜCRETİ

Bu düzenlemeye göre aile sağlık merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışanlara ayda 60 saate kadar nöbet ücreti verilebilecek. Uzman Doktorlar için 100, doktorlar için 90, yükseköğrenimli diğer personel için 60, lise düzeyinde eğitim gören personel için 50 göstergesinin maaş katsayısı ile çarpımından oluşacak miktarda nöbet ücreti verilecek.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir