AÇIKTAN ATAMA

admin avatarı

2016 YILI İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA KURASI İLAN METNİ

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası’ ile ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi’ ve ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama Ve Yer Değişikliği Yönergesi’ gereğince; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurumlarında aşağıda belirtilen unvanlarda çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar için ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

GENEL ESASLAR:

1. Kura başvuruları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (www.yhgm.saglik.gov.trinternet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

Bu kura için unvan ve branşlar, il veya hizmet birimi olarak ilan edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır.

2. Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.

3. 663 Sayılı KHK sonrası Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında aday memur olarak görev yapmakta iken görevlerinden ayrılanlar, sadece ayrıldıkları kurumun münhal kadrolarını tercih etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacak ve kuraya alınmayacaklardır.

4. Başvurular 27.04.2016 Çarşamba günü başlayıp, 04.05.2016 Çarşamba günü saat 18:00′ da sona erecektir.

Başvuruda bulunan adaylar;

– Notere onaylattıkları PBS başvuru formu,

– En son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetveli (İlk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmetleri v.b. bilgileri içeren)

– Atanmak için müracaat ettiği unvan/branş için mezun olduğu okuldan veya Noter tarafından onaylanmış diploma veya geçici mezuniyet belgesi suretini en geç 10.05.2016 Salı günü saat 18:00′ a kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye / ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine aittir.(Atanmak için müracaat ettiği unvan/branş için mezun olduğu okul tarafından onaylanmış belgenin veya Noter onaylı belgeler ile onaylı hizmet cetvelinin asılları gönderilecek, onaylı belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı gönderilmeyecektir.)

5. Başvuruda bulunan adayların atanmak istediği kadro unvanı ve branşta daha önce çalışmış olmaları, daha önce çalışmış oldukları bu unvan ve branşla ilgili gerekli diplomaya sahip olmaları ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

6. Ebe ve hemşire kadrolarına başvuru yapacaklar için; ebelik bölümü mezunu olup hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına, hemşirelik bölümü mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ise hemşire unvanına müracaat edebileceklerdir.

7. Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarına başvuru yapacaklar için; en az lise veya dengi okul mezunu olup, daha önce V.H.K.İ veya Genel İdare Hizmetler Sınıfında (şoför kadrosunda görev yapmış olanlar hariç) çalışmış olanlar müracaat edebileceklerdir. Ancak daha önce Genel İdare Hizmetler Sınıfında (şoför kadrosunda görev yapmış olanlar hariç) çalışmış olup, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına müracaat edeceklerin yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra;

a) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesi,

b) Lise ve dengi okullar ile yüksekokul veya fakültelerin bilgisayar bölümünden mezun olduklarını gösteren belge,

c) Mezun olunan okuldan İki dönem bilgisayar eğitimi aldıklarına dair belge, bu belgelerden herhangi birinin noter onaylı suretinin aslını PBS başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

8. Şoför kadrolarına başvuru yapacaklar için; en az lise mezunu olması ve şoför kadro unvanında daha önce çalışmış olmaları ve B, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden birisine sahip olduğunu belgelemesi gerekmektedir.

9. Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden çıkarılanlardan 5525 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanunun 1. maddesinde sayılan suçlar hariç olmak üzere af kapsamına girenler de kuraya başvurabileceklerdir.

10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olanlar, belgeleri eksik olanlar, belirtilen süre içinde başvurmayanlar, evrakları belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanlar, yanlış müracaatta bulunanlar, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenler, noter onaysız başvuru formu ile müracaat edenler ve kura tarihi itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesindeki şartları taşımayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Müracaatları Kabul Edilmeyecekler:

-Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar,

-Daha önce 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin A bendine göre hizmeti olmayanlardan anılan Kanunun 4. maddesinin B ve C bentlerine göre ve diğer Kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II Sayılı cetveline göre sözleşmeli olarak çalışanlar istifa sonrası açıktan atama kurası için müracaatta bulunamayacak, başvuru formunun çıktısını göndermiş olsalar bile kuraya alınmayacaklardır.

-3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 6320 Sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu kapsamında çalışmış olup görevden ayrılanlar bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.

-Kura sonucu yerleşenlerden ilanda belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların atamalarıyapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

-Bakanlığımıza teslim edilen noter tasdikli başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayların başvuruları iptal edilecek ve kuraya alınmayacaklardır.

-Kura sonucu yerleştirilenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanacaklardır. Ancak, müktesebine uygun münhal kadro bulunmaması halinde; kadroları daha üstte olanlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir kadroya atanıncaya kadar daha alt kadrolara ilgili mevzuat çerçevesinde atanabileceklerdir.

-Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerden başvuruları geçerli kabul edilenlerin yerleştirme işlemleri 26.05.2016 Perşembe günü tercihleri doğrultusunda bilgisayar ortamında noter tarafından kura ile yapılacaktır, kura yeri ve saati internet adresinde duyurulacaktır.

-Yerleşenlerin atamaları ile ilgili olarak; ‘190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Ek Madde 7’ hükmü gereği söz konusu kadrolar için Devlet Personel Başkanlığından açıktan atama izin işlemlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecektir

Kura Sonucu Yerleşenlerin Göndermeleri Gereken Atamaya Esas Belgeler:

Kura sonrasında yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte ilan edilen takvim çerçevesinde ekte belirtilen yerleştikleri kurumun adresinde olacak şekilde kargo şirketi ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen atamaya esas belgelerin yerleştikleri Kuruma vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

1. Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,

2. Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),

3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,

4. 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

5. Mal bildirim beyannamesi,

6. Ehliyet belgesinin noter onaylı sureti (şoför kadrosuna yerleşenler için),

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SB) Mithatpaşa Caddesi No:3 P.K.06434 Sıhhiye/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU (TKHK) Nasuh Akar

Mahallesi 1407. Sokak P.K.06520 Çankaya/ANKAR

İletişim: 0 (312) 705 10 00 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU (THSK) Sağlık Mahallesi

Adnan Saygun Caddesi No:55 P.K. 06100 Sıhhiye /ANKARA İletişim: 0 (312) 565 50 00

2016 YILI İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA KURASI TAKVİMİ

27 Nisan 2016 Çarşamba P.B.S. Üzerinden başvurularının yapılması 04 Mayıs 2016

Çarşamba Saat 18:00’a kadar 10 Mayıs 2016 Salı

Başvuru evrakları son geliş tarihi Saat:18:00 3 26 Mayıs 2016 Perşembe KURA

TARİHİ Yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

10 Haziran 2016 Cuma

Atamaya esas evrakların son geliş tarihi Saat:18:00

Münhal  Kadrolar

2016 YILI KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA KURASI

İLAN METNİ

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarında çalışmakta olan personel hariç olmak üzere, ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 17 nci maddesi’ ile ‘657 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesi’ ve ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama Ve Yer Değişikliği Yönergesi’ gereğince 2016 Yılı Kurumlar Arası Naklen Atama Kurası ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında 26.05.2016 tarihinde yapılacak olup, ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

GENEL ESASLAR:

1. Kurumlar Arası Naklen Atama Kurasına tabi olan unvan ve branşlar, il veya hizmet birimi olarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında (www.yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır.

2. Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.

3. Kurumlar Arası Naklen Atama Kurasına müracaat edenlerin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gereğince Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında münhal bulunan kadrolara atanabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

4. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personeller bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.

5. Bu kuraya 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi en az 2 (iki) yıl Araştırma Görevlisi olarak çalışanlar ile Yardımcı Doçent, Doçent veya Profesör olarak çalışanlardan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadroları için naklen atanmak istediği unvan ve branş ile ilgili diplomaya haiz olanlar ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) bendine tabi personel başvurabilir.

6. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadrolarına ve diğer kadrolara müracaat edenlerin; atanmak istedikleri kadro sınıfı, unvan ve branşta,657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin A bendine göre halen çalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması gerekmektedir.

7. Teknik Hizmetler Sınıfı kadrolarına müracaat edenlerin, atanmak istediği unvan ve branşta halen çalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması gerekmektedir. 

8. Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarına başvuru yapacaklar için; en az lise veya dengi okul mezunu olup, daha önce V.H.K.İ veya Genel İdare Hizmetler Sınıfında (şoför kadrosunda görev yapmış olanlar hariç) çalışmış olanlar müracaat edebileceklerdir. Ancak daha önce Genel İdare Hizmetler Sınıfında (şoför kadrosunda görev yapmış olanlar hariç) çalışmış olup, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına müracaat edeceklerin yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra;

a) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesi,

b) Lise ve dengi okullar ile yüksekokul veya fakültelerin bilgisayar bölümünden mezun olduklarını gösteren belge,

c) Mezun olunan okuldan iki dönem bilgisayar eğitimi aldıklarına dair belge, bu belgelerden herhangi birinin noter onaylı suretinin aslını PBS başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

9. İmam-Hatip kadrosuna başvuru yapacaklar için; halen İmam-Hatip kadrosunda görev yapmakta olup en az İmam Hatip Lisesi mezunları,

10. Gassal kadrosuna başvuru yapacaklar için; halen gassal ve imam-hatip kadrosunda görev yapmakta olanlar,

11. Şoför kadrosuna başvuru yapacaklar için; halen şoför kadrosunda görev yapmakta olup en az lise mezunu olan ve B, D, E tip sürücü belgesinden birine sahip olanlar müracaat edebileceklerdir.

12. Ücretsiz izinde (askerlik, doğum, v.b.) olan personel bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.

13. Aday memurlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre ve diğer kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetvelindeki kadrolarda görev yapanlar ve kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca çalışmakta iken 6495 Sayılı Kanun kapsamında memur kadrolarına atananlar bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.

14. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Laborant Meslek Lisesi, Kimya Meslek Lisesi ve diğer Meslek Liselerinin Kimya Bölümü, Fen Edebiyat ve Fen Fakülteleri Kimya bölümü mezunları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı için açılan münhal kadrolara müracaat edemeyeceklerdir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Adaylar müracaatlarını Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi

(PBS) üzerinden ilan edilen takvim çerçevesinde yapacaklardır. 

2. Kura başvuru formundaki; “Çalıştığı Kurum, Çalıştığı Kurumdaki Statüsü ve Çalıştığı Kurumdaki Kadro Unvan ve Branşı” kısımlarının eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.

3. Müracaat için aşağıdaki belgeleri ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad.

No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler yada elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

a) PBS başvuru formu (Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra başvuru formunun çıktısını imzalayıp, halen görev yaptıkları kurumdaki

disiplin amirine tasdik ettireceklerdir. Onaylayanın adı, soyadı, unvanı belirtilmesi gerekmektedir),

b) Atanmak için müracaat ettiği unvan/branş için mezun olduğu okuldan veya Noter tarafından onaylanmış diploma sureti veya geçici mezuniyet belgesi sureti,

c) Halen görev yaptığı kurumdan alacağı tüm hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesinin aslı (İlk göreve başlama tarihi, kadro unvanı ve branşı, görev yaptığı süreçte kadro unvanı ve branş değişikliği olmuş ise kadro sınıfı, unvanı branşı ile, halen görev yaptığı unvan ve branşı, asil memurluğa atandığı tarih vb. bilgileri içeren ),

(Atanmak için müracaat ettiği unvan/branş için mezun olduğu okul tarafından onaylanmış belge, Noter onaylı belgeler ile onaylı hizmet belgesinin asılları gönderilecek, onaylı belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı gönderilmeyecektir. )

4. Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, evrakları belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanlar, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyen, çalıştığı kurumdaki disiplin amirine tasdik ettirilmeyen başvuru formları ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5. Adayların gönderdikleri başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde başvurular iptal edilecek ve adaylar kuraya alınmayacaklardır.

6. Yukarıda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sehven kuraya dahil edilse bile kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

2016 YILI KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA KURA TAKVİMİ

27 Nisan 2016 Çarşamba P.B.S. Üzerinden başvurularının yapılması 04 Mayıs 2016

Çarşamba saat 18:00′ a kadar 10 Mayıs 2016 Salı Tercih başvuru formu ve ilgili belgelerin son geliş tarihi

Saat:18:00’a kadar 3 26 Mayıs 2016 Perşembe KURA TARİHİ (yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr)

(internet adresinde ilan edilecektir.)

Münhal  Kadrolar

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts